Úplné znění souhlasu o zacházení s osobními údaji

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů, Vám (jako Subjektu) ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace.

Jazyková škola Einstein English je provozovaná níže uvedenou společností, která určila účely a prostředky zpracování a ochrany vašich osobních údajů:

ANGELIS Institut s.r.o.
Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8
IČO: O5802326
DIČ: CZ05802326
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271024.
(Dále jen "Správce").

CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji se rozumí: identifikační a adresní údaje slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, rodinný stav, pohlaví, státní občanství, číslo identifikačního průkazu, údaje o zdravotní pojišťovně, otisk prstu, případně IČO, DIČ, sídlo; kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, profilové adresy elektronických platforem; popisné údaje – bankovní spojení; další nezbytné údaje pro plnění smlouvy - informace o objednaných a poskytnutých službách, fotografie, na které je subjekt údajů zobrazen, údaje o průběhu smluvního vztahu, včetně vzájemné korespondence a komunikace.


PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služeb jazykové výuky a úkonů s nimi spojenými (zpracování objednávek služeb, uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností v souvislosti se zájmem o nabízené služby jazykové výuky, konkrétní poptávky subjektu a doprovodných služeb, např. informování o marketingových a slevových akcích společnosti, komunikace).

JAK S VAŠIMI OSOBNÍ ÚDAJI NAKLÁDÁME?

Správce získává osobní údaje:
a) přímo od subjektů údajů a to: při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem, SMS zprávou, online regtistračními formuláři nebo jinými komunikačními prostředky
b) z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

Vaše osobní údaje zpracovává Správce ve svém sídle. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Správce Vaše osobní údaje nepředává a nemá v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu poskytování služeb a po dobu 4 let od ukončení smluvní spolupráce nebo od posledního vzájemného kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Délka této lhůty je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám s ohledem na to, že se o případném uplatněném nároku u soudu nemusí Společnost dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům. Jedná se o práva na potvrzení, zda Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů či nikoli. Pokud ano, má subjekt údajů právo na přístup ke zpracovaným osobním údajům a informacím o způsobu jejich zpracování. 

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na vymazání osobních0 údajů, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů. Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, má právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku. V případech, kdy Správce zpracovává osobní údaje pro účely oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále Správce nebude osobní údaje zpracovávat, pokud jeho oprávněný zájem nebo právo nebude převažovat nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování osobních údajů pro účely marketingu a obchodních sdělení Správce.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Lucie Roubíčková
Jednatelka společnosti

V Praze, dne 25.5. 2018