Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI EINSTEIN ENGLISH

1. Společnost
Jazyková škola EINSTEIN ENGLISH, provozovaná společností ANGELIS Institut s.r.o., IČO: 05802326, (dále jen „Společnost“), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Společností a studentem jazykových kurzů nebo firemním zákazníkem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Společnosti je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.
Podrobné podmínky spolupráce Společnosti a firemním zákazníkem dodáme na požádání.

2. Přihlášení do kurzu
Smluvní vztah mezi Společností a studentem vzniká na základě objednávky nebo přihlášky. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3. této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4. (Storno podmínky).

3. Platba
a) Kurzovné je možné hradit převodem na účet u Komerční banky a.s.
b) Celé kurzovné je splatné nejpozději v den zahájení kurzu
c) Číslo účtu Společnosti je 115-3733260217/0100, do poznámky uvede plátce své jméno, studuje-li sám, nebo jméno studenta, za kterého kurzovné hradí.
d) Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Společnost požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4. Storno podmínky
Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:
a) Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou e-mailu.
b) Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.
c) Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: 100% z kurzovného.
d) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
d) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.
e) V případě zrušení kurzu nebo jeho části Společností vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
f) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.

5. Zmeškané hodiny
a) Za neúčast studenta na výuce neposkytuje Společnost žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
b) V odůvodněném případě (např. absence na základě předložení lékařského potvrzení) může být studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupině na stejné úrovni, pokud takováto skupina existuje.

6. Certifikát
Každý student po složení úrovňových zkoušek minimálně na 80% má nárok na získání certifikátu o absolvování dané učebnice.
a) V případě nesložení úrovňové zkoušky je student povinen opakovat zkoušku v nejbližším termínu.
b) Certifikát je vydán na základě žádosti a to do 14 dní od podání žádosti a ukončení kurzu, kde daná učebnice byla probrána do konce. Certifikát si může student vyzvednout osobně.
c) Certifikát není vystavován automaticky.

7. Výukové materiály
Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Společnosti jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu.

8. Odstoupení od smlouvy
a) Společnost může z důvodu (ne)naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
b) Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Společnosti nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

9. Změny podmínek
Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

10. Ochrana osobních údajů
a) Společnost prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Společnosti, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
b) Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Společnosti, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Společnosti. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu a dále po dobu 4 let od ukončení takovéhoto smluvního vztahu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2018.